Albi - Tarn - France

Daniel Vijorovic - Photographe